Honorarium

Za świadczone przez naszą kancelarię usługi pobieramy wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od charakteru oraz stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy i podjętych czynności. W każdej sprawie wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie i bezpośrednio z klientem.

W przypadku nie udzielenia pomocy prawnej lub nie podjęcia się sprawy klient nie ponosi żadnych kosztów.

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość negocjowania kwoty wynagrodzenia i rozłożenia jego płatności na raty.

Kancelaria stosuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia za świadczone usługi :

wynagrodzenie określone kwotowo w sytuacji gdy można z góry określić rozmiar nakładu pracy bądź gdy sprawa dotyczy zlecenia prowadzenia określonej sprawy sądowej, sprawy przed organem administracyjnym lub przed organami ścigania,

wynagrodzenie godzinowe w sytuacji, gdy nie można z góry określić potrzebnego nakładu pracy lub na życzenie klienta ; stawka za 1 godzinę świadczenia pomocy prawnej ustalana jest z klientem indywidualnie

wynagrodzenie stałe (ryczałtowe) jest stosowane wówczas, gdy kancelaria podejmuje się prowadzenia stałej, bądź czasowej obsługi danego podmiotu (osoba fizyczna, spółki osobowe prawa handlowego, osoba prawna) ; wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w stosunku miesięcznym

Honorarium